Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26300 Opoczno, ul. Kwiatowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 361 500 , fax. 447 361 500
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
  ul. Kwiatowa
  26300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 447 361 500, fax. 447 361 500
  REGON: 59064843900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap I Kłopotów – Kazimierzów. Inwestycja zaplanowana do wykonania w tym etapie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3119E na odcinku o dł. 2,6 km. zlokalizowanym między miejscowościami Kłopotów i Kazimierzów, tj. od km 5+172 (skrzyżowanie z drogą gminną) do skrzyżowania z DK 74 w m Kłopotów w km 7+772 (bez prowadzenia robót w pasie drogi krajowej). Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dlaoperacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji etapu obejmuje:  roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),  roboty ziemne (wykopy, nasypy),  usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym,  zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych i budowlanych,  wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,  wykonanie nawierzchni, elementów drogowych i przepustów,  oznakowanie pionowe,  oznakowanie poziome,  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery),  roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawą). Wykonanie w/w robót należy dokonać z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Dokumentacja jest opracowana dla całego ciągu drogowego natomiast realizowana będzie tylko w zakresie obejmującym odcinek Kłopotów – Kazimierzów w wielkościach określonych przedmiarem robót. Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w/w zamówienia obejmuje roboty wskazane w przedmiarze robót. Zamawiający wymaga, by podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych zastosować materiały termoplastyczne. Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą wraz z wykazem zmian gruntowych. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe materiały przydatne do ponownego wbudowania, destrukt po oczyszczeniu należy przewieźć na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Solcu i tam w sposób uporządkowany złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym Inspektor Nadzoru Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie ul. Rolna 5 i tam posegregowane złożyć na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM. Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Uzyskane w ten sposób dodatkowe informacje będą przydatne do oceny zakresu prac, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014r. poz.1804 oraz 2015r. poz.978 i 1240). 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w nieprawidłowy sposób zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach