Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady” w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I"

Gmina Łowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 99400 Łowicz, ul. Długa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 830 26 30 , fax. 46 830 26 31
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łowicz
  ul. Długa
  99400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 830 26 30, fax. 46 830 26 31
  REGON: 75014831900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady” w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady na terenie gminy Łowicz. 2. Zakres prac obejmuje budowę :sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SDR 34 lite (SN8) do kanalizacji zewnętrznej, kanał główny średnicy 200 oraz odgałęzienia do granic działek prywatnych dla realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 125, 110 i 90 mm,; sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 75 mm; odgałęzień kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakończonych przydomowymi przepompowniami ścieków z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 40 mm; czterech przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą; dwóch studni pomiarowych; jednej studni płuczącej w miejscowościach Zawady, Wygoda i Urbańszczyzna w gminie Łowicz oraz w mieście Łowicz, obręb 5- Kostka. Długości kanalizacji sanitarnej: 1)Kanalizacja grawitacyjna: śr. 200 mm – L = 4683,50 mb,śr. 160 mm – L = 1484,00 mb Łącznie: L = 6167,50 mb 2)Kanalizacja tłoczna: śr. 90 mm – L = 15,00 mb,śr. 110 mm – L= 21,50 mb, śr. 125 mm – L = 1599,50 mb. Łącznie :L = 1636,00 mb 3) Kanalizacja ciśnieniowa: śr. 75 mm – L = 260,50 mb,śr. 40 mm – L = 60,50 mb. Łącznie: L = 321,00 mb. Podsumowanie długości : L = 8 124,50 mb 3.Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów, obsługę geodezyjną, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonawstwem oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogi powiatowej. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości tożsamy z udzielonym okresem rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, t.j.: do 01.03.2017 r. do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA II Oddział Łowicz 85 1240 1819 1111 0000 1088 6643 z adnotacją: „wadium na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Urbańszczyzna-Wygoda-Zawady”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz musi zawierać następujące elementy: -wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji /ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, -nazwę postępowania, -wskazanie sumy gwarancyjnej, -określenie terminu ważności gwarancji, -z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na każde pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy p.z.p. 9.Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. 15.W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach