Przetargi.pl
Budowa ulic Polnej i Niciarnianej w Łowiczu

Miasto Łowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 830-91-51 , fax. 046 830-91-60
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łowicz
  Stary Rynek 1
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 830-91-51, fax. 046 830-91-60
  REGON: 750148621
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulic Polnej i Niciarnianej w Łowiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na Budowie ulic Polnej i Nicarnianej w Łowiczu i dotyczy budowy ulic o całkowitej długości nawierzchni 940,48m wraz z infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej , oświetleniem ulicznym, usunięciem kolizji z istniejąca infrastrukturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzydzieści tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 28.02.2017 roku, do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach