Przetargi.pl
Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części

Gmina Przedbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97570 Przedbórz, ul. Mostowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7812261 do 65 , fax. 447 812 180
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przedbórz
  ul. Mostowa 29
  97570 Przedbórz, woj. łódzkie
  tel. 044 7812261 do 65, fax. 447 812 180
  REGON: 59064829600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania i wyboru ofert częściowych. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 40% zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji. 4 Przedmiot zamówienia dotyczy: „Odłapywania bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: I Część Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz. II Część Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz. 5. Opis Przedmiotu Zamówienia. Dla Części 1 zamówienia 5.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1. wyłapywać bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Przedbórz i/lub odbierać ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Przedbórz; 2. przewozić wyłapane i/lub odebrane ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Przedbórz bezdomne zwierzęta do schroniska wskazanego przez Zamawiającego. 5.2. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz ma charakter stały w okresie obowiązywania umowy, odbywać się będzie niezwłocznie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będzie dokonywać osoba wskazana przez Zamawiającego. 5.3. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt prowadzony będzie przez przeszkolone osoby, odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 5.4. Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca będzie przewoził środkiem transportu do schroniska wskazanego przez Zamawiającego. 5.5. Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.). 5.6. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególności: a) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Przedbórz wraz z terminem ich wyłapania i/lub odebrania w danym miesiącu; b) wykaz zwierząt przekazanych do schroniska w danym miesiącu; c) wykaz zwierząt padłych podczas transportu w danym miesiącu. 5.7. Zamawiający szacuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania około 14 wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru około 20 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz. 5.8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.); c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); d) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). 6. Opis Przedmiotu Zamówienia. Dla Części 2 zamówienia 6.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1. zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/lub odebranym z terenu gminy Przedbórz przed dniem, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej w szczególności na: a) wyżywieniu; b) opiece weterynaryjnej, w tym w szczególności badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, sterylizacji, c) znakowaniu wyłapanych i/lub odebranych bezdomnych zwierząt, d) poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli; 2. przejąć przebywające w Przytulisku i Hotelu dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS”, Czartki 49b, 98-200 Sieradz zwierząt w ilości 50 sztuk (stan na dzień 01.02.2017 r.) wyłapane z terenu gminy Przedbórz. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Za organizację przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca. Za przejęcie zwierząt przebywających w w/w schronisku Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. Przejęcie nastąpi z dniem zawarcia umowy w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz. 6.2. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj. odpowiednie miejsce przebywania, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 6.3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu gminy Przedbórz w ilości zapewniającej należytą realizację usługi. 6.4. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególności: 1. wykaz zwierząt przyjętych z terenu gminy Przedbórz wraz z terminem ich przyjęcia w danym miesiącu; 2. wykaz zwierząt z terenu Gminy Przedbórz będących w danym miesiącu w schronisku wraz z liczbą dni ich pobytu; 3. wykaz zwierząt oznakowanych, oddanych nowym właścicielom, poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, padłych, zbiegłych w danym miesiącu; 4. wykaz zwierząt poddanych sterylizacji i/lub kastracji, zaszczepionych, leczonych w danym miesiącu. 6.5. Zmawiający przewiduje, iż w schronisku Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy przebywać będzie około 55 sztuk bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz. 6.6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.); c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); d) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegłowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 7. Wymogi stawiane każdemu Wykonawcy składającemu ofertę (dotyczy zarówno Części 1 jak i Części 2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. w odniesieniu do części I zamówienia - osoby wykonującej czynności z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt, zaś w odniesieniu do części II zamówienia - osoby wykonującej czynności z zakresu wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określone zostały w wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach