Przetargi.pl
Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew

Gmina Pęczniew ogłasza przetarg

 • Adres: 99235 Pęczniew, ul. Główna 10/12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 781 519 , fax. 436 781 519
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pęczniew
  ul. Główna 10/12
  99235 Pęczniew, woj. łódzkie
  tel. 436 781 519, fax. 436 781 519
  REGON: 73093439300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew na długości 55 mb. Oś drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi. Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1, z prędkością projektową 40 km/h, składającą się z następujących warstw: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości warstwy ścieralnej 5 cm -nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości warstwy wyrównawczej 2 cm. -geowłóknina 50x50kN. Szerokość jezdni 4 m Szerokość chodnika 1,25 m Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda odprowadzona będzie ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki do wpustów ulicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót które stanowią załącznik do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią dokumenty pomocnicze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach