Przetargi.pl
Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
  ul. Złotoryjska 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
  REGON: 27542000330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeglądów, napraw i modernizacji dźwignic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania przeglądów, napraw oraz modernizacji dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na wydziałach (zakładach) Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy (59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194, teren Huty Miedzi „Legnica”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz. U. 193, poz. 1890). Praca przez cały okres na zasadach dyżuru pogotowia dźwignicowego, dostępnego całą dobę. Wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwignic i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach