Przetargi.pl
Usługa konserwacji i napraw systemów SSWiN oraz CCTV w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji i napraw systemów SSWiN oraz CCTV w obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności konserwacyjnych 8 razy w czasie obowiązywania umowy, raz na trzy miesiące które będą obejmować następujące czynności: - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń , - sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń systemu SSWiN i CCTV, - sprawdzenie czy system SSWiN i CCTV jest całkowicie sprawny i stanie gotowości do pracy, - odnotowanie wykonanych czynności w książce konserwacyjnej lub sporządzenie protokołu z przeprowadzonej konserwacji Dokonywania napraw bieżących urządzeń i instalacji, zgłoszonych przez Zamawiającego lub stwierdzonych przez Wykonawcę podczas okresowych przeglądów, po zaakceptowaniu kosztów przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach