Przetargi.pl
4B.1/1 Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800 , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2021-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Żelazna 59 A
  00-848 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4B.1/1 Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem 4B.1/1 Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.W ramach Kontraktu planuje się modernizację i rozbudowę Centrów Operacyjnych, które zostaną wyposażone w jednolite, spójne systemy teleinformatyczne, pracujące w czasie rzeczywistym, zarządzające zlewnią rzeki Odry z siedzibą we Wrocławiu i zarządzające zlewnią rzeki Wisły z siedzibą w Krakowie (PGW WP RZGW we Wrocławiu i Krakowie), w których z jednej strony będą zbierane i gromadzone dane z prognoz i symulacji, które wspierać mają działanie w zakresie wczesnego ostrzegania i wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej strony mają zapewnić takie sterowanie obiektami hydrotechnicznymi (jazy, zbiorniki, poldery) aby bezpiecznie przeprowadzić falę powodziową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach