Przetargi.pl
Wymiana pionów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Działkowej 20-22, 46-62 we Wrocławiu, położonym na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe, z podziałem na dwa zadania: Zad. Nr 1 - wymiana pionów w klatkach nr: 20,22,50,52,54,56 (12 pionów); Zad. Nr 2 - wymiana pionów w klatkach nr: 46,48,58,60,62 (10 pionów).

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 53-335 Wrocław, Trwała
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 783 11 61, 071 783 11 61
 • Data zamieszczenia: 2019-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
  Trwała 7
  53-335 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 783 11 61, 071 783 11 61
  REGON: 930498365
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pionów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Działkowej 20-22, 46-62 we Wrocławiu, położonym na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe, z podziałem na dwa zadania: Zad. Nr 1 - wymiana pionów w klatkach nr: 20,22,50,52,54,56 (12 pionów); Zad. Nr 2 - wymiana pionów w klatkach nr: 46,48,58,60,62 (10 pionów).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wymianie pionów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Działkowej 20-22, 46-62 we Wrocławiu, położonym na terenie Osiedla IV "Gaj" SM Wrocław-Południe, z podziałem na dwa zadania: Zad. Nr 1 - wymiana pionów w klatkach nr: 20,22,50,52,54,56 (12 pionów); Zad. Nr 2 - wymiana pionów w klatkach nr: 46,48,58,60,62 (10 pionów). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności będzie należało: 1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz dbanie o porządek na terenie robót a także utrzymanie go w należytym stanie i porządku; 2) Zorganizowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 3) Realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz wewnętrznymi regulaminami SM Wrocław-Południe; 4) Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 5) Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk - na własny koszt; 6) Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót; 7) W przypadku zatrudniania podwykonawców - koordynacja prowadzonych przez nich robót; 8) Zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych; 9) Zabezpieczanie na swój koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót; 10) Zapewnienie sukcesywnego transportu materiałów do miejsc wykonywania robót oraz bieżący wywóz zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 11) Zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 2 (dwóch) dni roboczych; 12) Terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i gwarancji; 13) Obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych; 14) Przestrzeganie przepisów i wymogów BHP przez cały czas przebywania na terenie budowy, a w szczególności przez wszystkich pracowników i ewentualnych podwykonawców; 15) Przekazanie Zamawiającemu (przed ostatecznym odbiorem robót lub w jego trakcie) kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami itp.) odbieranych prac i robót; 16) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy oraz miejsc zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, obiektów, mienia; 17) Terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przekazanie oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie zgodnie z umową; 18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadia: Na Zad. Nr 1 - wymiana pionów w klatkach nr: 20,22,50,52,54,56 (12 pionów) - 2 400,00 zł. Na Zad. Nr 2 - wymiana pionów w klatkach nr: 46,48,58,60,62 (10 pionów) - 2 100,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach