Przetargi.pl
Usługa pomiaru czasu dla uczestników: 6 Poznań Półmaratonu, biegu Nordic Walking oraz 14 Poznań Maratonu, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2013

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8357901 , fax. 061 8334651
 • Data zamieszczenia: 2013-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  ul. Chwiałkowskiego 34 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8357901, fax. 061 8334651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pomiaru czasu dla uczestników: 6 Poznań Półmaratonu, biegu Nordic Walking oraz 14 Poznań Maratonu, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu dla uczestników: 6 Poznań Półmaratonu, biegu Nordic Walking oraz 14 Poznań Maratonu. Ilość uczestników 6 Poznań Półmaratonu maksymalnie 7000 osób, biegu Nordic Walking maksymalnie 300 osób, 14 Poznań Maratonu maksymalnie 8000 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie podana na 7 dni przed terminem każdej z imprez. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1,2,3 do siwz Wykonawca pomiaru czasu musi umożliwiać wykorzystanie transponderów indywidualnych (wielokrotnego użytku) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: do 10 marca 2013 r. 7000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami biegaczy, rolkarzy i wózkarzy, do 30 lipca 8000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami biegaczy, do 20 sierpnia 2013 roku, 300 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami biegaczy. Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 512110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.posir.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach