Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 8 Poznań Półmaratonu, Poznań Maraton na Rolkach i Poznań Półmaraton na Rolkach, bieg Nordic Walking na dystansie 2,5 i 5 km i 16 Poznań Maratonu

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8357901 , fax. 61 8334651
 • Data zamieszczenia: 2015-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  ul. Chwiałkowskiego 34A 34A
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8357901, fax. 61 8334651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 8 Poznań Półmaratonu, Poznań Maraton na Rolkach i Poznań Półmaraton na Rolkach, bieg Nordic Walking na dystansie 2,5 i 5 km i 16 Poznań Maratonu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Liczba uczestników 8 Poznań Półmaratonu - maksymalnie 8500 osób, Maraton na Rolkach, Poznań Półmaraton na Rolkach- maksymalnie 1 500 osób, biegu Nordic Walking - maksymalnie 250 osób, 16 Poznań Maratonu - maksymalnie 8000 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie podana na 7 dni przed terminem każdej z imprez. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca pomiaru czasu musi umożliwić wykorzystanie transponderów indywidualnych (wielokrotnego użytku). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: do 10.03.2015 roku - 9000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu 8 Poznań Półmaraton, do 15.05.2015 roku - 1500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu Maraton na Rolkach, Półmaraton na Rolkach, do 30.08.2015 roku - 250 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu Nordic Walking, do 30.08.2015 roku - 8500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu 16 Poznań Maraton. Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 512110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach