Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 9 Poznań Półmaratonu,17 Poznań Maratonu, MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA, SZTAFETOWYCH BIEGI PRZEŁAJOWE, biegów dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8357901 , fax. 61 8334651
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Chwiałkowskiego 34 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8357901, fax. 61 8334651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 9 Poznań Półmaratonu,17 Poznań Maratonu, MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA, SZTAFETOWYCH BIEGI PRZEŁAJOWE, biegów dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 9 Poznań Półmaratonu,17 Poznań Maratonu, MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA, SZTAFETOWYCH BIEGI PRZEŁAJOWE, biegów dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU. Liczba uczestników 9 Poznań Półmaratonu - maksymalnie 12 000 osób, 17 Poznań Maratonu - maksymalnie 8500 osób, MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA - maksymalnie 1500 osób, SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH - maksymalnie 1500 osób, biegów dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU - maksymalnie 1500 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 512110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach