Przetargi.pl
Usługa pomiaru czasu dla uczestników 13 Poznań Maratonu oraz uczestników Nordic Walking, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8357901 , fax. 061 8334651
 • Data zamieszczenia: 2012-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  ul. Chwiałkowskiego 34 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8357901, fax. 061 8334651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pomiaru czasu dla uczestników 13 Poznań Maratonu oraz uczestników Nordic Walking, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu dla uczestników 13 Poznań Maratonu oraz dla uczestników Nordic Walking. Ilość uczestników 13 Poznań Maratonu maksymalnie 7000 osób, biegu Nordic Walking maksymalnie 300 osób. Ostateczna liczba uczestników 13 Poznań Maratonu zostanie Wykonawcy podana 10.10.2012 r., a biegu Nordic Walking 14.09.2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, 1a i 2 do siwz Wykonawca pomiaru czasu musi umożliwiać wykorzystanie transponderów indywidualnych (wielokrotnego użytku) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do 30 lipca 7000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami biegaczy od 1 do 7 000., a do 20 sierpnia 2012 roku, 300 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami biegaczy, od 1 do 300. Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 512110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.posir.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach