Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych wielobranżowych w formie papierowej

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 42 62 598 52 79 , fax. +48 62 598 52 74
 • Data zamieszczenia: 2013-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 71A 71A
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 42 62 598 52 79, fax. +48 62 598 52 74
  REGON: 25068002400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych wielobranżowych w formie papierowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych wielobranżowych w formie papierowej na kwotę nominalną ogółem w wysokości 80.850,00 PLN, z tego: a) w terminie do dnia 11 marca 2013r.: 385 sztuk bonów o nominale 20 PLN i 385 sztuk bonów o nominale 50 PLN o łącznej o wartości nominalnej 26.950,00 PLN; b) w terminie do dnia 22 lipca 2013r.: 385 sztuk bonów o nominale 20 PLN i 385 sztuk bonów o nominale 50 PLN o łącznej o wartości nominalnej 26.950,00 PLN; c) w terminie do dnia 2 grudnia 2013r.: 385 sztuk bonów o nominale 20 PLN i 385 sztuk bonów o nominale 50 PLN o łącznej o wartości nominalnej 26.950,00 PLN. Pod pojęciem bonów towarowych zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 2. Oferowane bony muszą umożliwiać ich realizację, w jak największej liczbie wielobranżowych punktów handlowych zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego - będzie to przedmiotem oceny w kryterium oceny ofert. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania bonów towarowych w wersji elektronicznej np. w formie karty elektronicznej. 4.Dostarczone bony towarowe w każdym z terminów dostawy winny posiadać termin ważności nie krótszy niż 60 dni (warunek konieczny). 5.Z tytułu realizacji bonów pracownicy Zamawiającego ani sam Zamawiający nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Koszt dostawy bonów ponosi Wykonawca. 6.Przez bony wielobranżowe rozumie się możliwość zakupienia za nie co najmniej: artykułów spożywczych, środków czystości, higienicznych, obuwia, odzieży, artykułów RTV, AGD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość punktów handlowych położonych na terenie Województwa Wielkopolskiego realizujących oferowane bony
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach