Przetargi.pl
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4185207 , fax. 077 4185207
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 6 6
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 077 4185207, fax. 077 4185207
  REGON: 00450240200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w okresie maj - listopad 2009 roku dla 36 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w różnych zakresach tematycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Udokumentują, że zamówienie będzie wykonywać lub w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej sześć osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających wiedzę teoretyczną lub praktyczną odpowiadającą całemu zakresowi szkoleń i potwierdzoną określonym dokumentem np. zaświadczeniem o ukończeniu kursu, dyplomem ukończenia szkoły wyższej, umową o pracę lub innym. c) Dysponują minimalnym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 1 laptop, 1 ekran, 1 rzutnik oraz: - w przypadku szkolenia pn. Kurs obsługi komputera dodatkowo komputer dla każdej osoby uczestniczącej w danym szkoleniu, - w przypadku szkolenia pn. Obsługa kas fiskalnych co najmniej 3 kasy fiskalne zróżnicowane pod względem konstrukcyjnym i producenta. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionych warunków: Ad. a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (według wzoru Zamawiającego) w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ad. b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego) zawierający co najmniej sześć osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających wiedzę teoretyczną lub praktyczną odpowiadającą całemu zakresowi szkoleń i potwierdzoną określonym dokumentem np. zaświadczeniem o ukończeniu kursu, dyplomem ukończenia szkoły wyższej, umową o pracę lub innym Ad. C) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zawierający minimum: 1 laptop, 1 ekran, 1 rzutnik oraz: - w przypadku szkolenia pn. Kurs obsługi komputera dodatkowo komputer dla każdej osoby uczestniczącej w danym szkoleniu, - w przypadku szkolenia pn. Obsługa kas fiskalnych co najmniej 3 kasy fiskalne zróżnicowane pod względem konstrukcyjnym i producenta.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wyłącznie według wzoru Zamawiającego), b) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych (wyłącznie według wzoru Zamawiającego), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez właściwy wojewódzki urząd pracy, e) oświadczenie Wykonawcy, że zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych jest aktualne (wyłącznie według wzoru Zamawiającego), f) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego), g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, h) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej lub praktycznej odpowiadającej całemu zakresowi szkoleń. i) wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego), j) przewidywany harmonogram każdego szkolenia (w poszczególnych zakresach tematycznych) z wyszczególnieniem: podziałów na grupy, dat, godzin, tematów zajęć, wykładowcy, i miejsca szkolenia - opracowany zgodnie z warunkami Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kluczbork.pl/specyfikacje
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach