Przetargi.pl
Usługa ochrony osób i mienia w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 716 013 , fax. 322 765 608
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
  ul. Roosevelta 118
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 716 013, fax. 322 765 608
  REGON: 68982300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itam.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi ochrony osób i mienia Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118-120 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r., realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213). Podstawowy przedmiot zamówienia będzie realizowany przez pracowników Wykonawcy na jednym jednoosobowym posterunku obejmującym portiernię w budynku B7 Instytutu (24 godziny, siedem dni w tygodniu). Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadać aktualne badania lekarskie i muszą być zatrudnione na umowę o prace. Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie grupy interwencyjnej. Przedmiot zamówienia jest sprecyzowany we wzorze umowy (wraz z załącznikami), który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy Pzp Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z załącznikami w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach