Przetargi.pl
BUDOWA PARKU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO W JAWORZU - etap II

Gmina Jaworze ogłasza przetarg

 • Adres: 43384 Jaworze, ul. Zdrojowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 828 66 00 , fax. 33 828 66 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaworze
  ul. Zdrojowa 82
  43384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 33 828 66 00, fax. 33 828 66 01
  REGON: 07218226100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworze.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PARKU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO W JAWORZU - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Jaworzu – zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie na podstawie przepisów prawa pozwolenia na użytkowanie. Zadanie jest współfinansowane środkami Unii Europejskiej pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie polega na uzupełnieniu, wykonanej w ramach I etapu, infrastruktury istniejącego parku wypoczynkowo-rekreacyjnego m.in. o dogodne dojście do obiektu z drogi publicznej, plac do zawracania i dla rowerów, plac zabaw dla dzieci (dostawa i montaż kompletnego zestawu zabawowego w kształcie statku), samoobsługową stację naprawy rowerów (dostawa i montaż kompletnego zestawu) oraz stół do gry w tenisa stołowego betonowy (z przeznaczeniem na place zabaw, boiska szkolne i do parków). Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych, rozebranie nawierzchni, usunięcie warstwy ziemi, humusowanie terenu); - zjazd z drogi powiatowej wraz z placem do zawracania i placem dla rowerów (podbudowa, ławy pod krawężniki, kra wężniki, obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej, ścieki uliczne); - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie na czas trwania robót, docelowa organizacja ruchu); - wyposażenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego (wyposażenie placu aktywności malucha – zestaw zabawowy w kształcie statku zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 8 do SIWZ); - wyposażenie dodatkowe (dostawa i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, dostawa i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga). Urządzenia muszą być posadowione na stabilnych fundamentach. Montaż urządzeń placu zabaw musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Wszystkie urządzenia muszą być stabilne. Elementy konstrukcyjne muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych i zabezpieczone przed korozją. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia są jedynie przykładowymi i stanowią wskazanie dla wykonawcy, jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Dostarczony sprzęt i wyposażenie winny być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad. Deklaracje CE oraz certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami wymagane będą przez Zamawiającego na etapie odbioru prac – w odniesieniu do tych elementów sprzętu i wyposażenia, które winny je posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie dostawy kompletnego zestawu placu zabaw w kształcie statku – na wezwanie Zamawiającego – Wykonawca, które oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zobowiązany będzie, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do przedłożenia poniżej wymienionych dokumentów: - Karta techniczna produktu lub inny równoważny dokument, potwierdzający parametry zestawu placu zabaw oraz jego elementów składowych; - Rysunek poglądowy (np. wizualizacja, rzut techniczny) kompletnego zestawu placu zabaw; - Certyfikat zgodności z normami serii PN EN 11 76, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikująca. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ - składa się z następujących dokumentów: - Projekt wykonawczy Rysunek 1. - Projekt wykonawczy Rysunek 2.1 – 2.2. - Projekt wykonawczy Rysunek 3. - Projekt wykonawczy Rysunek 5.1 – 5.8. - Przedmiar robót. - Ogólna charakterystyka robót. - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „Budowa Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu”. - Opis dostawy i montażu placu zabaw. Zakres prac przewidzianych w etapie II nie pokrywa się z pracami zrealizowanymi w ramach I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu” i jest tożsamy z załączonym przedmiarem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z postanowieniami punktu 8. SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.0018.2017: 8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i 00/100). 8.2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. 8.3. Wadium może być wniesione – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp – w jednej lub kilku następujących formach: 8.3.1. pieniądzu; 8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.3.3. gwarancjach bankowych; 8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 8.4. Termin i sposób wniesienia wadium. 8.4.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze – w Banku Spółdzielczym w Jasienicy. Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030. Dopisek: „BUDOWA PARKU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO W JAWORZU – ETAP II”. 8.4.2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert – tj. przed godziną 10.00 w dniu 17 stycznia 2018 r. Dokument ten winien zostać dołączony do oferty składanej przez Wykonawcę. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w ofercie w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8.4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 8.4.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert, 8.4.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały dołączone do oferty. 8.5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 8.5.1. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.7. Wadium zwraca się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp. 8.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą go w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp). 8.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z punktem 6.1. SIWZ - INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH i DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY (żądane od wszystkich Wykonawców przy ofercie): 6.1.1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 6.1.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 6.1.2.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania, 6.1.2.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.1.3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1.2. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 6.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1.2. SIWZ dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 6.1.5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy, tj. do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6.1.6. W przypadku, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do jej podpisania. 6.1.7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6.1.8. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz. 6.1.9. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.1.10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w punkcie 6.2. niniejszej SIWZ. 6.1.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach