Przetargi.pl
Dostawy pomp baclofenowych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 40-752 Katowice, ul. Medyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032)2071532 , fax. (032)2071546
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16
  40-752 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032)2071532, fax. (032)2071546
  REGON: 001415000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pomp baclofenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy pomp baclofenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo - cenowej (załącznik od nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej b) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane dokumenty przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U z 2015 r poz. 876 z póź. zm./ dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą. c) dokument (katalog, etykieta, ulotka, folder) wg którego będzie można zweryfikować wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej (stwierdzenie zgodności oferowanego produktu z opisem) z zaznaczeniem, której pozycji dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach