Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) – Etap II

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 5000S (ul. Górniczej – Kokoszyckiej) w Wodzisławiu Śl. - etap II na ogólnej długości 1182mb. Zakres prac przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych: - wykonanie nowej konstrukcji drogi, - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika, - budowę chodnika, - budowę ścieżki rowerowej, - przebudowę chodnika na ciąg pieszo rowerowy, - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa, - umocnienie skarp, - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z rozdz. VIII Specyfikacji. 4. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia lub wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika. 5. Wzór zobowiązania (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach