Przetargi.pl
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich.

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 000515879
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn:. Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich. 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne. Zakres prac obejmuje: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiary robót (Dodatek nr 4 do SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Oferty i Dodatek nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Oferty. c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3.1. i pkt 3.4. rozdziału V SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, e) Kosztorysy ofertowe ( załącznik nr 3 do Oferty), f) dokumenty dotyczące równoważności (jeżeli dotyczy); g) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. . Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny - na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 4. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.). 6. Oferta musi zostać napisana w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona/kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Należy wykazać łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 7.1. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, z zastrzeżeniem pkt 7.3. 7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 7.3. W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (Załącznik nr 4 do Oferty) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 10.Każda ewentualna poprawka lub zmiana (również przy użyciu korektora) w ofercie powinna być parafowana własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach