Przetargi.pl
USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2020 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU, LEŹNICY WIELKIEJ, ŁODZI I KUTNIE

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2020 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU, LEŹNICY WIELKIEJ, ŁODZI I KUTNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów samochodowych (ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów) w roku 2020 dla 31 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym, a znajdujących się w Zgierzu, Leźnicy Wielkiej, Łodzi, i Kutnie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą przekazywane w siedzibie Wykonawcy. 2) Usługa powinna być wykonywana w zakładzie położonym na terenie województwa łódzkiego w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Jednostki Wojskowej będącej użytkownikiem pojazdów. 3) Wykonanie usługi nastąpi po uzgodnieniu zakresu i czasu naprawy oraz po zatwierdzeniu kosztorysu Wykonawcy przez Zamawiającego. 4) Przyjęcie przez Wykonawcę sprzętu do naprawy dokonywane będzie na podstawie protokołu stanu technicznego (Załącznik nr 3 do umowy). 5) Naprawa pojazdu lub podzespołu zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi (WT) przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. 6) Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta danej marki pojazdu. 7) Części użyte do naprawy mają być nowe, oryginalne z oznaczeniami Q i P – części zamienne porównywalnej jakości z częściami producenta pojazdów. W przypadku zaistnienia potrzeby montażu części zamiennych w kategorii niższej niż Q i P, dopuszcza się taką możliwość, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 8) Dopuszcza się regenerację podzespołów wymontowanych z naprawianego pojazdu oraz montaż części już zregenerowanych. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 50% wartości nowego. 9) Wykonawca, w przypadku montażu regenerowanych podzespołów, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego. Montaż może nastąpić po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 10) Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw pojazdów, zostaną zwrócone do Zamawiającego, a części stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 11) Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonana usługę. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru. 12) Odbiór pojazdu po naprawie odbędzie się po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu poprzez wykonanie jazdy testowej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 13) W przypadku rozbieżności Wykonawcy i Zamawiającego, co do jakości wykonanej usługi, pojazd zostanie zdiagnozowany w autoryzowanej przez serwis producenta stacji kontroli pojazdów. 14) Koszty przeglądu pojazdu w stacji diagnostycznej pokrywa Wykonawca w przypadku wadliwie wykonanej usługi lub Zamawiający w przypadku poprawnie wykonanej usługi. 15) W przypadku wadliwie wykonanej usługi, pojazd zostanie doprowadzony do właściwego stanu na koszt Wykonawcy. 16) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z wyszczególnieniem operacji technologicznych oraz użytych części zamiennych i materiałów. 17) Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół odbioru. 18) Szacunkowa ilość roboczogodzin wyniesie: - dla zadania nr 1 – 140 rbh - dla zadania nr 2 – 40 rbh 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach