Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 40

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku techniczno-magazynowego w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 40 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy administracji publicznej dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (pomieszczenia biurowe, magazynowe i sala konferencyjna). I.2) Realizacja całości inwestycji została podzielona na 3 etapy . Na każdy etap przewiduje się odrębne postępowanie. I.3) Przedmiotem niniejszego postępowania jest stan surowy zamknięty, w szczególności wykonanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych, roboty ziemne, wykonanie izolacji, roboty murarskie i konstrukcyjne, stolarka okienna, ślusarka drzwiowa, dachy – zgodnie z przedmiarem robót dla etapu I. CPV: 45000000-7 roboty budowlane, CPV: 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków, CPV: 45111300-1 roboty budowlane rozbiórkowe CPV: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, CPV 45262522-6 roboty murarskie, CPV: 45223200-8 roboty konstrukcyjne, CPV: 44221000-5 okna, drzwi i podobne elementy I.4) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej - stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. I.5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, który wynosi min. 60 miesięcy, maksimum 84 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje gwarancję na wykonane roboty oraz na zamontowane urządzenia i materiały. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Zał. Nr 3 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 26.000,00.zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100 ). 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 77 1010 1371 0097 0013 9120 0000. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty, w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot. Do oferty należy załączyć oryginał dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy wnieść za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1. dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 2. dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz: a) w formie pisemnej, datę doręczenia dokumentu wadium do siedziby Zamawiającego, sekretariatu Biura Kadr, Płac i Budżetu, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, budynek „E”, I piętro, pokój nr 133, w godzinach pracy Zamawiającego. b) w formie elektronicznej, datę gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przesłanki zatrzymania wadium określne w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, 2) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej, 3) musi wskazywać nazwę i numer Postępowania, 4) Nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia, 7. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać według powyższych zasad. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach