Przetargi.pl
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Katedry Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego.

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 22 11 , fax. 42 631 27 02
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
  ul. Stefanowskiego 1/15
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 22 11, fax. 42 631 27 02
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Katedry Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Katedry Dynamiki Maszyn – Wydział Mechaniczny bud. A22 (pok. 122, pok. 411, 412, 410A, 410B).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Aby wykonawca spełnił warunek wymagane jest złożenie do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 25. ust.1), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach