Przetargi.pl
Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71

Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2812770, 2816034 , fax. 0-32 2812770
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Parkowa 1
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 0-32 2812770, 2816034, fax. 0-32 2812770
  REGON: 15055000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 3574 w Getin Noble Bank S.A. o/Bytom, w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania P.271.1.4.2019.PN 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. UWAGA: - Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. - Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: • nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, Beneficjentem poręczenia /gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Bytom – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 1, reprezentowane przez Dyrektora - jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania. • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, • kwotę wadium, • termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, • zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. XI ppkt 6 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Zobowiązanie na poleganiu na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 7 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. 4. Dowód wpłaty wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: • oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach