Przetargi.pl
„Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 682 461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 682 461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. 2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i warunków dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, minimalne parametry, wymagana techniczno-eksploatacyjne, konfiguracje oraz okres gwarancji zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych niż wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadać normy i atesty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, systemami i oprogramowaniem w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 6. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, maksymalnymi jeżeli wskazano, każde urządzenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć i wnieść kompletne, nieużywane, fabrycznie nowe, wolne od wad urządzenie do siedziby Zamawiającego, tj. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednakże termin dostawy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji dostawy Zamawiający przyjmuje termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego, bez zastrzeżeń. 8. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostaw, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i warunków dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na zawartość oferty składa się: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione i podpisane oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert, UWAGA: Zgodnie z art. 25a ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.” Zgodnie z art. 25a ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”. 3) opis oferowanego urządzenia wraz z podaniem informacji dotyczących szczegółowych danych technicznych potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis urządzenia musi być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Składany przez Wykonawcę opis oferowanych urządzeń będzie stanowił część oferty, 4) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII.1.3.5 SIWZ (jeżeli dotyczy), zawierające informacje opisane w pkt VIII.1.3.9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach