Przetargi.pl
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa dwóch instalacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Sowińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2380316, 3280200, , fax. 322 316 933
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
  Sowińskiego 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2380316, 3280200, , fax. 322 316 933
  REGON: 000027542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa dwóch instalacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W części 1 zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odpylania z zespołem filtracyjnym kabiny do natrysku cieplnego wraz z projektem wykonawczym płyty fundamentowej.” 2. W części 2 zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji nawiewno-wywiewnej stanowiska atomizera wraz z układami zasilania i monitorowania” Szczegółowy opis w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowycelem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności: kar umownych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego mających związek z zawarciem i wykonywaniem umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 10%kwoty wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. 70 % wartości wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego(zgodnie z postanowieniami umowy), a pozostałe 30 % przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 3. 70 % Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu punktu specyfikacji, zostanie zwrócona/zwolniona w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (zgodnie z postanowieniami umowy),. 4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 paragrafu niniejszego punktu specyfikacji, zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, w zależności od tego, który z nich upłynie później. 5. W trakcie obowiązywania umowy wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje w sposób zachowujący ciągłość i nie powodujący zmniejszenia zabezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach