Przetargi.pl
Usługa całodobowej stałej ochrony osób, mienia i obiektów Urzędu Skarbowego w Bytomiu oraz transportowania wartości pieniężnych

Urząd Skarbowy w Bytomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 92 92
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2810081 w 375
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 92 92 92
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2810081 w 375
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/bytom.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowej stałej ochrony osób, mienia i obiektów Urzędu Skarbowego w Bytomiu oraz transportowania wartości pieniężnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa całodobowej stałej ochrony osób, mienia i obiektów Urzędu Skarbowego w Bytomiu realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej oraz usługa transportowania wartości pieniężnych. OCHRONA: 1. Usługa ochrony winna być realizowana w sposób ciągły tj. przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne od pracy, w systemie dwuzmianowym w ciągu każdej doby, przez jednego pracownika ochrony. 2. Wykonawca na czas obowiązywania umowy musi posiadać Grupę Interwencyjną (GI), która na wezwanie pracownika ochrony lub upoważnionego pracownika Zamawiającego zostanie niezwłocznie skierowana do siedziby Zamawiającego i przybędzie w gotowości do działania w czasie nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania. 3. W ramach realizowanej usługi należy prowadzić: 1) stałą całodobową ochronę osób, mienia i obiektów realizowaną w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.), Instrukcją pełnienia służby oraz pozostałymi instrukcjami stanowiącymi załączniki do Planu Ochrony Urzędu Skarbowego w Bytomiu a także zgodnie z instrukcją ppoż., 2) obsługę dźwigu dla osób niepełnosprawnych (w razie konieczności), 3) obsługę informacyjną klientów - do kogo i jakiej sprawie klient może się zwrócić, 4) kontrolę obiektów wraz z przyległym terenem przez system monitoringu oraz obchodu pracownika ochrony, 5) kontrolę ruchu osobowego-materiałowego, 6) wydawanie i przyjmowanie kluczy do wszystkich pomieszczeń, 7) książkę wydawania i pobierania kluczy, 8) obsługę urządzeń: monitoringu, systemu antywłamaniowego i antynapadowego oraz przeciwpożarowego a także systemu kontroli dostępu. 4. Pracownicy wykonujący czynności ochrony muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. KONWÓJ: 1. Transportowanie wartości pieniężnych ma być wykonywane przez dwóch dodatkowych pracowników ochrony, niezależnych od pracownika pełniącego w tym czasie służbę w chronionym obiekcie. 2. Zakres wykonywania ww. usługi obejmuje: 1) przyjmowanie z kasy Urzędu Skarbowego zamkniętych i zapieczętowanych pakietów z gotówką lub innymi wartościami pieniężnymi, 2) transport, ochrona podczas transportu oraz doręczanie w tym samym dniu pakietów do banku na terenie miasta Bytom. 3. Transportowanie odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu, raz dziennie, w każdy dzień roboczy Zamawiającego. Godziny transportowania zostaną ustalone z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 4. Zamawiający wymaga aby pracownicy, którzy będą wykonywać usługi transportowania wartości pieniężnych byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/bytom.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach