Przetargi.pl
PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0 32 757 33 61
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  ul. Kościuszki 30 30
  40-048 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0 32 757 33 61
  REGON: 27685569600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu woj.śląskiego nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego przeprowadzenie przez Wykonawcę przy udziale minimum 30 ekspertów kompleksowej oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej do 1550 (tysiąca pięciuset pięćdziesięciu) wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w ramach projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wspólnie z trzydziestoma partnerami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przez kompleksową ocenę wniosku Zamawiający rozumie: ocenę formalną, ponowną ocenę formalną po uzupełnieniu braków, ocenę merytoryczno-techniczną, ponowną ocenę merytoryczno-techniczną wynikającą ze złożonych odwołań, kolejną ocenę merytoryczno-techniczną następującą w wyniku pozytywnie rozpatrzonych zażaleń, zgodnie z Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie programu operacyjnego kapitał ludzki w województwie śląskim (zwanych dalej Wytycznymi IP), Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu Kierunek przedsiębiorczość oraz Regulaminem Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI PO KL-Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projektu Kierunek przedsiębiorczość stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych dostępnych na stronie www.kierunek.przesiebiorczosc.pl. 2. Umowa obowiązuje do momentu oceny wszystkich dokumentów zgodnie z pełną procedurą wynikającą z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu Kierunek przedsiębiorczość oraz Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (ocena formalna, ponowna ocena formalna po uzupełnieniu braków, ocena merytoryczno-techniczna, odwołania, ponowna ocena merytoryczno-techniczna wynikająca ze złożonych odwołań, kolejna ocena merytoryczno-techniczna następująca w wyniku pozytywnie rozpatrzonych zażaleń) oraz Wytycznych IP z terminami wskazanymi w harmonogramie, o który mowa w pkt 10, jednak nie później niż do 30.06.2014r. Ocena wniosków rozpocznie się następnego dnia po I posiedzeniu stacjonarnym. 3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w wykonaniu zamówienia udziału nie mniej niż 30 ekspertów będących osobami fizycznymi, którzy muszą spełniać łączne wymogi określone w SIWZ oraz w Wytycznych IP i którzy muszą zostać wskazani przez Wykonawcę w Wykazie ekspertów uczestniczących w wykonaniu zamówienia (stanowiącym Załącznik do SIWZ). W przypadku, gdy w toku wykonywania zamówienia, z uzasadnionych przyczyn, zajdzie potrzeba zmiany któregokolwiek z ekspertów wskazanych w Wykazie ekspertów uczestniczących w wykonaniu Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zapewnienia w miejsce takich ekspertów innych osób spełniających wymogi określone w SIWZ oraz Wytycznych IP, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. W takim wypadku Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do przedłożenia podpisanej przez siebie pisemnej informacji zawierającej wszystkie dane nowego eksperta zgodne z wymogami określonymi w SIWZ. 4. Kompleksowa ocena formalna oraz merytoryczno-techniczna będąca przedmiotem zamówienia obejmuje realizację przez Wykonawcę, przy udziale nie mniej niż 30 ekspertów, następujących czynności: 1) przeprowadzenie oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej łącznie do 1550 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, złożonych przez Beneficjentów pomocy do projektu Kierunek przedsiębiorczość; 2) sporządzenie 30 list wniosków rekomendowanych oraz wniosków nierekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (30 odrębnych list rankingowych dla każdego z 30 powiatów na terenie których realizowany jest projekt Kierunek przedsiębiorczość). 5. Zamawiający ustala, że w ramach oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej każdy wniosek musi zostać oceniony przez co najmniej 2 ekspertów Wykonawcy dobranych w drodze losowania na posiedzeniach stacjonarnych Komisji Oceny Wniosków. Losowania dokona przedstawiciel Zamawiającego. 6. Liczba 1550 (tysiąca pięciuset pięćdziesięciu) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które będą podlegać kompleksowej ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej w ramach zadania objętego niniejszym zamówieniem, ma charakter maksymalny. Wnioski skierowane do ponownej oceny (z tytułu odwołań, zażaleń) również ocenione będą przez co najmniej 2 ekspertów Wykonawcy dobranych w drodze losowania na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków. 7. Ocena formalna oraz merytoryczno-techniczna wniosków będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonana w sposób zgodny z dokumentami regulującymi zasady realizacji projektu Kierunek przedsiębiorczość, to jest zgodnie z: 1) Wytycznymi IP, oraz 2) Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu Kierunek przedsiębiorczość oraz 3) Regulaminem Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Projektu Kierunek przedsiębiorczość stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych dostępny na stronie www.kierunek.przesiebiorczosc.pl UWAGA: W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów opisanych w punkcie 7 podpunkt 1, 2 oraz 3 SIWZ ulegnie zmianie, Wykonawca od chwili wejścia w życie zmian będzie zobowiązany do wykonywania swojego zobowiązania w sposób zgodny z nową treścią tych dokumentów. 8. Kompleksowa ocena formalna oraz merytoryczno-techniczna wniosków będzie dokonywana równolegle przez nie mniej niż 30 ekspertów w trybie niestacjonarnym. Wnioski podlegające ocenie przez danego eksperta zostaną mu przekazane osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru podczas posiedzeń stacjonarnych Komisji Oceny Wniosków. Zamawiający przewiduje minimum 4 stacjonarne posiedzenia KOW. Termin posiedzeń zostanie podany Wykonawcy na 3 dni przed planowanym posiedzeniem, z czego termin I posiedzenia stacjonarnego zostanie podany w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, że wszyscy z 30 ekspertów Wykonawcy, przy udziale których ma zostać wykonane zamówienie, mają obowiązek wzięcia udziału we wszystkich stacjonarnych posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w siedzibie Zamawiającego w Katowicach. W przypadku nieobecności eksperta na posiedzeniu stacjonarnym w trakcie którego odbywa się losowanie wniosków, ekspert ten zobowiązany jest odebrać wniosek osobiści w siedzibie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych. 9. Członkowie KOW zobowiązani będą do oceny zgodnie ze standardami oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które zostaną przekazane na I posiedzeniu KOW oraz do ich zatwierdzenia przez wszystkich członków KOW. 10. Podczas każdego ze stacjonarnych posiedzeń Komisji Oceny Wniosków Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej wniosków Beneficjentów pomocy. Harmonogram będzie zawierać: 1) termin, do którego ma nastąpić ocena formalna wniosków i przekazanie informacji na piśmie, które wnioski podlegają uzupełnieniu wraz ze wskazaniem, jakie dokumenty należy uzupełnić. 2) termin, do którego ma nastąpić kompleksowa ocena merytoryczno-techniczna i zwrot poszczególnych partii wniosków Zamawiającemu (dot. również procedury odwoławczej), 3) termin, do którego Wykonawca ma dokonać poprawek zakwestionowanych ocen, i do którego ma dokonać zwrotu poprawionych ocen (dot. również procedury odwoławczej). 11. Eksperci, przy udziale których będzie wykonywane zamówienie, nie mogą być związani z Beneficjentami pomocy stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia eksperci są zobowiązani do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Ponadto przed przystąpieniem do oceny poszczególnych wniosków eksperci Wykonawcy zobowiązani są podpisać Deklarację bezstronności i poufności znajdującą się na Karcie oceny merytoryczno-technicznej (Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w odniesieniu do wszystkich wniosków ocenianych w ramach danego naboru. W wypadku niepodpisania przez eksperta Deklaracji bezstronności i poufności zostanie on pozbawiony możliwości dokonywania oceny danego wniosku. 12. Kompleksowa ocena formalna i merytoryczno-techniczna wniosków Beneficjentów pomocy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości będzie dokonywana przez ekspertów Wykonawcy w następujący sposób i według następujących zasad: 1) Ocena formalna będzie dokonywana przez ekspertów przy pomocy Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie systemowym pn. Kierunek przedsiębiorczość realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2) Ocena merytoryczno-techniczna będzie dokonywana przez ekspertów przy pomocy Karty oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie systemowym pn. Kierunek przedsiębiorczość realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3) W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów formalnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną informację (informację również przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną w formie edytowalnej), który wniosek podlega uzupełnieniu wraz ze wskazaniem jakie dokumenty należy uzupełnić. 4) Ocena wniosków (pierwotna, powtórna) będzie dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach opisanych w punkcie 7 ppkt 1, 2. 5) Każdy ekspert Wykonawcy oceniający wniosek zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny (w szczególności każdego obniżenia punktacji) oraz do potwierdzenia faktu dokonania takiej oceny własnoręcznym podpisem złożonym na Karcie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej. 6) W przypadku, gdy w wyniku oceny wniosku ekspert zidentyfikuje koszty, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi), to w takim wypadku może zaproponować niższą niż zawnioskowana kwota dofinansowania. 7) W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 12 ppkt 6, eksperci, którzy oceniali dany wniosek, są zobowiązani do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wysokości zaproponowanej przez siebie kwoty dofinansowania i do zapisania swoich ustaleń w Kartach oceny merytoryczno-technicznej oraz w karcie Uzgodnione stanowisko w sprawie kwestii finansowych wniosku - Zał. nr 1 do Regulaminu KOW. Informację na temat wysokości kwoty dofinansowania uzgodnionej przez ekspertów należy także zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 8) Jeżeli w przypadku, o którym mowa w punkcie 12 ppkt 5 i 6, eksperci nie uzgodnią jednolitego stanowiska, wniosek zostanie skierowany do oceny przez innego eksperta Wykonawcy, wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków lub jednego z jego Zastępców. Ocena trzeciego eksperta będzie ostateczna i wiążąca. 9) Każdorazowo kwota dofinansowania, która zostanie zaproponowana przez ekspertów w wyniku oceny merytoryczno-technicznej, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca. 10) w przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytoryczno-technicznej ewidentnych błędów w treści wniosku (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) nieścisłości te należy uwzględnić w uwagach. 13. W toku wykonywania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) wykonania zamówienia w sposób zgodny ze szczegółowym harmonogramem przeprowadzenia oceny opisanym w punkcie 10 SIWZ; 2) utrzymywania przez cały okres wykonywania zamówienia stałego kontaktu z Zamawiającym, a w szczególności z Koordynatorem projektu oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego w celu należytego i terminowego wykonania Zamówienia; 3) niezwłocznego reagowania na wszelkie zastrzeżenia zgłaszane przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia, a w szczególności na zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące: a) wykonywania zamówienia w sposób niezgodny z harmonogramem wskazanym w punkcie 10 SIWZ, b) naruszenia przez ekspertów Wykonawcy obowiązku zachowania bezstronności i niezależności, c) naruszenia przez ekspertów zasad i obowiązków wynikających z SIWZ, umowy, z dokumentów wskazanych w SIWZ, Wytycznych IP, Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu Kierunek przedsiębiorczość oraz Regulaminu KOW. 14. W przypadku, gdy w toku wykonywania zamówienia przedstawiciele Zamawiającego: a) stwierdzą błędy formalne w którejkolwiek Karcie oceny formalnej i,lub merytoryczno-technicznej przekazanej Zamawiającemu w wyniku oceny formalnej i,lub merytoryczno-technicznej, albo b) gdy stwierdzą, że ocena eksperta Wykonawcy zawarta w takiej Karcie oceny formalnej i,lub merytoryczno-technicznej jest dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, albo c) gdy stwierdzą, że ocena nie zawiera należytego uzasadnienia stanowiska eksperta, albo,i jest niezgodna ze standardami oceny wniosków, to Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie bądź drogą elektroniczną do dokonania przez eksperta Wykonawcy korekty stwierdzonych błędów lub poprawy zakwestionowanej oceny i przedłożenia Zamawiającemu nowej Karty oceny formalnej i,lub merytoryczno - technicznej w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie opisanym w punkcie 10 SIWZ. 15. Jeżeli w toku wykonywania zamówienia Zamawiający stwierdzi, że którykolwiek z ekspertów Wykonawcy m.in. nie wykonuje swoich obowiązków, albo wykonuje je nienależycie (a w szczególności, gdy wykonuje je nieterminowo, albo gdy przy wykonywaniu Zamówienia nie zachowuje bezstronności) i gdy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o tych faktach przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną, ekspert nie zmieni sposobu wykonywania swoich obowiązków, to w takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zastąpienia powyższego eksperta innym ekspertem. W razie zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do żądania Zamawiającego. Wykonawca w terminie 2 dni od daty otrzymania na piśmie bądź drogą elektroniczną żądania Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu nowego eksperta (spełniającego wymogi określone w SIWZ), który po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody przejmie obowiązki. W takim wypadku Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do przedłożenia pisemnej informacji zawierającej wszystkie dane nowego eksperta zgodne z wymogami określonymi w SIWZ. 16. Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto, to jest wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w wysokości zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie to będzie stanowić iloczyn: cena jednostkowa brutto za wykonanie kompleksowej oceny (przez co najmniej 2 ekspertów) 1 (jednego) wniosku o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wskazanej w ofercie Wykonawcy x liczbę wniosków (1550). W wynagrodzeniu Wykonawcy zawierać się będą wszystkie koszty wykonania Zamówienia, a w tym koszt dokonania przez ekspertów Wykonawcy kompleksowej oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej 1550 wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, koszt wszelkich innych wydatków poniesionych przez Wykonawcę na realizację Zamówienia, a w szczególności koszty wydatków Wykonawcy na przejazdy ekspertów do siedziby Zamawiającego. 17. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy uwierzytelnione dokumenty poświadczające posiadane przez ekspertów wskazanych w Zał. Nr 6 do SIWZ wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie kandydatów (ekspertów) o spełnieniu wymogów, które powinni spełniać Członkowie Komisji określone w Wytycznych IP, Regulaminie KOW oraz pkt. 6.1.4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 734300005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:wup.katowice.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach