Przetargi.pl
Budowa estrady koncertowej wraz z zapleczem i miejscem do grillowania w Pisarzowicach

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 845 74 12 , fax. (033) 845 74 11
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  ul. Rynek 1 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilamowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa estrady koncertowej wraz z zapleczem i miejscem do grillowania w Pisarzowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa estrady koncertowej wraz z zapleczem i miejscem do grillowania w Pisarzowicach Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1 Budynek - estrada a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne, c) Fundamenty - podłoża, stopy fundamentowe, izolacje, roboty żelbetowe, konstrukcja przyziemia, d) Konstrukcja dachu sceny 2 Budynek - zaplecze estrady a) Fundamenty - podłoża, stopy fundamentowe, izolacje, roboty żelbetowe, konstrukcja przyziemia, b) Roboty murowe, c) Konstrukcja dachu, d) Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady, e) Elewacja, f) Podłoże i posadzki, g) Tynki, licowanie, malowanie 3 Budynek - zaplecze estrady - instalacje sanitarne a) Instalacje wod-kan wewnętrzne, b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej, c) Przyłącze wodociągowe, 4 Budynek - Grill a) Roboty ziemne, b) Fundamenty - podłoża, stopy fundamentowe, izolacje, roboty żelbetowe, konstrukcja przyziemia, c) Roboty murowe, d) Konstrukcja dachu, e) Stolarka okienna i drzwiowa, zadaszenia, f) Elewacja, g) Podłoże i posadzki, h) Tynki, licowania, malowanie, i) Zagospodarowanie terenu, 5 Budynek - miejsce do grillowania - instalacje wod-kan, a) Instalacje wod-kan wewnętrzne, b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej, c) Przyłącze wodociągowe, 6 Zasilanie w energię elektryczną oraz instalacje elektryczne wewnętrzne a) Demontaże, b) Montaż zasilania, c) Instalacje elektryczne - estrada, d) Instalacje elektryczne i odgromowe - zaplecze do grillowania, 7 Wykonanie wszelkich innych robót i czynności związanych z przygotowaniem i budową zaplecza budowy oraz innych robót związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, 8 Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 9 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: 2 egz., 10 Wykonanie innych robót, usług i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 07.02.2014 r. do godz. 8:30 do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach