Przetargi.pl
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia.

Urząd Gminy Mstów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3284005 , fax. 034 3785558
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mstów
  ul. 16 Stycznia 14 14
  42-244 Mstów, woj. śląskie
  tel. 034 3284005, fax. 034 3785558
  REGON: 05427290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mstow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w ramach zadania Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia. o zakresie rzeczowym : Pomieszczenia i powierzchnie objęte pracami budowlanymi: PARTER: - nr 1.1 - Hol z przestrzenią komunikacyjną parteru - 19,75m2 - nr 1.2 - Klatka schodowa - 12,88m2 PIĘTRO: - nr 2.1 - Hol z przestrzenią komunikacyjną piętra - 37,70m2 - nr 2.2 - Sala widowiskowa - 123,72m2 - nr 2.3 - Magazyn - 17,62m2 - nr 2.4 - Garderoba - 10,26m2 RAZEM: - 221,93m2 W zakres opracowania aranżacji i wyposażenia wnętrz wchodzą wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia, na poziomie niezbędnym do realizacji zadania. Zakres prac budowlanych pomieszczeń objętych opracowaniem Prace rozbiórkowe - Demontaż wszystkich starych gablot, wsporników, odbojnic, cokołów, listew przypodłogowych oraz kratek wentylacyjnych, - Demontaż posadzki z lastrica (wszystkie pomieszczenia), - Demontaż istniejącej boazerii i sceny w sali widowiskowej pom. nr 2.2 - Demontaż ścianki drewnianej w holu na parterze - Rozbiórka fragmentu ściany nośnej z cegły, - Demontaż kraty pod schodami na parterze - Demontaż drzwi i ościeżnic przeznaczonych do wymiany , - Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych, - Wybicie nowego otworu drzwiowego dla kuchni - Demontaż sceny i schodów prowadzących na scenę - Wywiezienie gruzu budowlanego oraz zdemontowanych elementów drewnianych i stalowych, Roboty murarskie - Powiększenie otworu drzwiowego w holu na parterze aby powiększyć hol - Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy kuchnią a holem 2.1 na piętrze - wybicie nowego otworu w miejscu okienka podawczego Roboty renowacyjne - Uzupełnienie, szlifowanie, polerowanie i olejowanie istniejącego parkietu na Sali widowiskowej nr. 2.2 - Renowacja lastryka - parapetów podokiennych - Renowacja ścian - usunięcie istniejących powłok malarskich, usunięcie uszkodzonych tynków, uzupełnienie ubytków, pokrycie gładzią gipsową, - Renowacja balustrad na klatce schodowej. Roboty malarskie - Malowanie ścian i sufitów wg. rysunków architektonicznych - Malowanie rur C.O. i tablicy rozdzielczej - Malowanie metalowych balustrad klatek schodowych Roboty posadzkowe - Montaż nowych cokołów przy posadzkach z płytek gresowych - Cyklinowanie istniejącego parkietu - Montaż listew i ćwierćwałków w Sali widowiskowej z parkietem drewnianym, - Szlifowanie istniejących lastrykowych parkietów Roboty montażowe - Montaż nowych drzwi i ościeży, - Wykonanie obudów z płyt GK i GKF wg. rysunków architektonicznych - Montaż osłon narożników, odbojników - Montaż obudów rur w holu na parterze i na spoczniku klatki schodowej - Montaż obudowy kanałów wentylacyjnych w Sali widowiskowej - Montaż nowej sceny - Instalacja barierki na cenie do wysokości 1,1m oraz schodków - Montaż konstrukcji scenicznej pod systemy oświetleniowe - Montaż punktów świetlnych wg. projektu elektrycznego - Montaż konstrukcji mocującej kurtyny i okotarowania - Montaż listew drewnianych - Montaż kratek wentylacyjnych. Roboty udrożnienia wentylacji grawitacyjnej. - Sprawdzenie drożności wentylacji grawitacyjnej. Roboty instalacyjne - remont i modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej - nagłośnienie - oświetlenie sceny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mstow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach