Przetargi.pl
Usługa badania ewaluacyjnego on-going Projektu „Sieć Otwartych Innowacji”

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 36 00, 22 695 36 88 , fax. 22 695 36 99
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 36 00, 22 695 36 88, fax. 22 695 36 99
  REGON: 00674641000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.arp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badania ewaluacyjnego on-going Projektu „Sieć Otwartych Innowacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego on-going Projektu „Sieć Otwartych Innowacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa nr II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspierania transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (Badanie). 2. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zakresem, założeniami metodologicznymi oraz harmonogramem, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79900000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach