Przetargi.pl
„Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pn. „Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych” realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z budżetu partycypacyjnego na 2019 rok.”

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226280712, , fax. 226269132
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5
  00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226280712, , fax. 226269132
  REGON: 14634902800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pn. „Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych” realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z budżetu partycypacyjnego na 2019 rok.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pn. „Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych” realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego z budżetu partycypacyjnego na 2019 rok, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2, niżej wymienione, części: 1) Część nr 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia pn. „Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego; 2) Część nr 2 – Przygotowanie i prowadzenie kącika zabaw dla dzieci w wieku 0 – 6 lat oraz przygotowanie i przeprowadzenie pokazu chemicznego podczas wydarzenia pn. „Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79900000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dodatkowo wraz z Formularzem OFERTA, Wykonawcy są zobowiązani złożyć: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 A, B (odpowiednio dla danej części) SIWZ – na potrzeby obliczenia punktacji związanej z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach