Przetargi.pl
Bieżąca obsługa zamówien publicznych oraz wsparcie prawne w tym zakresie na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 733 324 , fax. 227 733 323
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  gm. Wiązowna
  05-462 Zagórze, woj. mazowieckie
  tel. 227 733 324, fax. 227 733 323
  REGON: 14201167000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzagorze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca obsługa zamówien publicznych oraz wsparcie prawne w tym zakresie na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa zamówień publicznych Zamawiającego tj: m.inn. 1) obsługa w zakresie zamówień publicznych oraz wsparcie prawne w tym zakresie; 2) bieżący udział w pracach komisji przetargowych; 3) wsparcie prawne komórek organizacyjnych Zamawiającego w realizowanych zadaniach; 4) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz umowami o dofinansowanie ze środków UE w tym: a. przygotowanie SIWZ i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy uwzględnieniu opisu przedmiotu zamówienia przekazywanego przez Zamawiającego, b. uzyskanie zgód Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników określonych w umowie Spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał, c. uzgadnianie z Zamawiającym warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, d. przygotowanie treści ogłoszeń o zamówieniu, w tym jego ewentualnych zmian oraz ich opublikowanie w wymaganym dla danego postępowania publikatorze oraz BIP Zamawiającego, e. bieżące prowadzenie postępowań, w tym korespondencji z wykonawcami, f. dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach, g. dokonywanie propozycji wyboru ofert najkorzystniejszych i ogłaszanie wyniku postępowań w tym w BIP Zamawiającego, h. prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań, m.in. przygotowanie protokołów postępowań (ZP), przygotowanie projektu umowy i aneksów oraz kontrolowanie prawidłowości zabezpieczenia należytego wykonania umów, i. przygotowanie treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz jego opublikowanie w wymaganym dla danego postępowania publikatorze w tym w BIP Zamawiającego, j. monitorowanie i kontrola prawidłowości wnoszenia wadium oraz ich zwrotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79900000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach