Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97

Gmina Strzegowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6794004 , fax. 23 6704085
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegowo
  Plac Wolności 32
  06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6794004, fax. 23 6704085
  REGON: 13037844000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97, będącego częścią przebudowywanego odcinka drogi o łącznej długości 3+097,97 km. Początek przebudowywanej drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 7 (w trakcie realizacji nieobjęte niniejszym zamówieniem), natomiast koniec Etapu II znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową P 2352 W. Teren przeznaczony do przebudowy posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną żwirem. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D: - KR-1, - projektowana prędkość 30 km/h, - szerokość nawierzchni jezdni od km 1+550 do km 3+097,97- 5,00 m, - szerokość poboczy 2 x 0,75 m, - spadek poprzeczny 2%. Droga gminna do przebudowy o kategorii D, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym o szerokości jezdni poza terenem zabudowanym 5,00 m, pobocza utwardzone 0,75 m. Konstrukcja jezdni: a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna gr. 4 cm, b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca gr. 5 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, d) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, e) podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 - 2,5 MPa gr. 20 cm, f) warstwa odsączająca z piasku gr. 10. Konstrukcja poboczy: a) kruszywo łamane gr. 9 cm, b) kruszywo naturalne gr. 8 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, d) podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 - 2,5 MPa gr. 20 cm z dowozem pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm, e) warstwa odsączająca z piasku gr. 10. Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystując istniejące spadki poprzeczne i podłużne na przyległe tereny zielone oraz do rowów. Istniejące przepusty oraz projektowane pod koroną drogi mają umożliwić przepływ wody bez powodowania zniszczeń konstrukcji nawierzchni jezdni. Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu. Odwodnienie zostało zaprojektowane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące tereny zielone oraz do istniejących rowów przydrożnych, które wymagają odtworzenia. Przewidziano oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu do głębokości 60 cm. Zamówienie obejmuje również stabilizację granic pasa drogowego, przez uprawnionego geodetę, po wykonaniu robót budowlanych, zbrojonymi słupkami z betonu C 20/25, w postaci ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem wystającymi ponad poziom terenu o około 0,10 m. Stabilizacji podlegają wszystkie punkty graniczne pasa drogowego z działkami przyległymi do pasa drogowego. W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych użytkowników dróg np. chodniki, zjazdy skrzyżowania dróg granicznik geodezyjny należy wkopać na poziomie gruntu. Dodatkowo do trwałej stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego należy użyć znaków granicznych wykonanych z betonu C 20/25 zbrojonego 4 prętami Ø 10, w których część nadziemna jest barwy żółtej (pomalowany farbą chlorokauczukową) z wytłoczonym czarnym napisem „PAS DROGOWY”, część podziemna świadka, osadzana w gruncie, zabezpieczona jest lepikiem. Znaki graniczne należy wkopać przy „linii” granicznej - tj. na gruncie Gminy Strzegowo, przy wkopanych geodezyjnych punktach granicznych jako tzw. świadki punktu granicznego, w pozycji pionowej (przy wykorzystaniu poziomicy), zwrócone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD należy wkopać w odległości maksymalnie 30 cm od granicznika. Istniejąca nawierzchnię żwirową (w przedmiarze określoną jako humus) należy oddzielić i przekazać zamawiającemu - dowieźć do Strzegowa (odległość do 7 km w przedmiarze 5 km) lub inne wskazane przez zamawiającego miejsce. Niniejsze zamówienie planowane jest do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z otrzymaną informacją zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania i rekomendowane do dofinansowania ze środków Funduszu. Ostateczna lista zadań zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku braku otrzymania dofinansowania zamawiający dysponuje tylko kwotą środków własnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - decyzja Nr 1/2018 sygn. I.6740.387.2.2017 z dnia 08.02.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, - decyzja Nr 123/2018 sygn. I.6740.387.2.2017 z dnia 12.10.2018 r. o zmianie pozwolenia na budowę poprzez podział inwestycji na etapy, - projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki, branża drogowa, - projekt budowlany zamienny przebudowy drogi gminnej Mdzewo – Pokrytki Etap I od km 0,000 do km 1+550 Etap II od km 1+550 do km 3+097,97, branża drogowa, - projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Mdzewo – Pokrytki, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.strzegowo.pl w dziale przetargi. 3. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 108 z późn. zm..): 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzętu, kadra techniczna budowy za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów; 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności. 5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4), Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych gr. 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty. Z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty, b) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), c) dowód wniesienia wadium, d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach