Przetargi.pl
dostawa energii elektrycznej do siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 800 500 , fax. 223 800 510
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Jana Kazimierza 5
  01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 800 500, fax. 223 800 510
  REGON: 32663500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ipipan.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii elektrycznej do siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy złożeniu oferty w wysokości 7.000 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310,836). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 34 1130 1017 0020 1469 0420 0001 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr EA/ZP-2/2019”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 przed upływem terminu składania ofert. 5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w osobnej kopercie z napisem „WADIUM” i oznaczeniem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5 w recepcji na parterze przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia tj. sprzedaży energii elektrycznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 2) oświadczenie w przedmiocie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach