Przetargi.pl
Udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł

Powiat Wejherowski ogłasza przetarg

 • Adres: 84200 Wejherowo, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 729 411, , fax. 585 729 402
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wejherowski
  ul. 3 Maja 4
  84200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 585 729 411, , fax. 585 729 402
  REGON: 19167514900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wejherowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł w PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca udokumentuje posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy lub inne dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia działalności bankowej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach