Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76230 Potęgowo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 115 072, , fax. 598 115 072
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5
  76230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 598 115 072, , fax. 598 115 072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino PGR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcimino tj. połączenie miejscowości z drogą powiatową nr 1193G o długości 595,50 mb; dz. Nr 2; 68; 4 obręb Warcimino. Obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych drogowych i trylinki w ilości 1.575 m 2 . Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna a zjazdy z drogi gminnej są nieurządzone pod względem drogowym. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie – kable telekomunikacyjne oraz elektryczne. Projekt obejmuje: 1. rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych oraz trylinki w ilości – 1.575 mm2 2. wykonanie drogi o szerokość 5,5 m, w tym jezdna o szerokości 4,0 m i po obu stronach po 0,75 m pobocza utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego. Powierzchnia jezdni o nawierzchni betonowej składa się z następujących warstw: • 20 cm – beton klasy C30/35 • 15 cm – kruszywo łamane 0-31,5 mm • Istniejąca podsypka z pospółki, • W obrębie skrzyżowania i we wiosce korytowanie i podsypka piaskowa 10 cm, Skrzyżowanie z drogą Żychlin – Warcimino i po obu stronach skrzyżowania, po wybudowaniu projektowanej drogi, w obszarze drogi powiatowej wypełnić wykop kruszywem łamanym i ułożyć warstwę wiążącą i ścieralną (4+4cm) o powierzchni 120 m2. Kategoria obciążenia ruchem - KR-1. - droga klasy G, obsługa ruchu lokalnego - grupa nośna podłoża G3 - głębokość przemarzania 1,0 m - odwodnienie poprzez istniejące pobocza. - Do zadań Wykonawcy robót należy: obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, uzgodnienie wejścia w pas drogowy i opłata za zajęcia pasa drogowego, uzgodnienie wejścia na teren właścicieli nieruchomości. - Wykonawca dokona rozbiórki istniejących płyt i ułoży je na paletach w miejscu wskazanym przez Inwestora, dokonując jednocześnie inwentaryzacji pozyskanego materiału. Na powyższą okoliczność sporządzony będzie protokół odzyskanego materiału podpisany przez obie strony. - dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonanie kontrolnych badań jakości betonu na budowie, przy udziale Inwestora i Inspektora Nadzoru, w czasie betonowania. Kontrola przeprowadzona będzie losowo w 2 miejscach wyznaczonych przez Inwestora. O terminie betonowania Wykonawca każdorazowo zawiadomi Inwestora na 3 dni przed wykonywaniem tej czynności. Zakres badań mieszanki betonowej i betonu: - oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej (podczas pobierania próbki) metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2 - oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki betonowej (podczas poboru próbki) PN-EN 12350-6 - wykonanie 3 próbek betonowych 15x15x15 cm, pielęgnacja oraz przechowywanie próbek zgonie z PN-EN 12390-2 - oznaczenie gęstości stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7:2009 (przed badaniem wytrzymałości na ściskanie) - oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28 dniach dojrzewania i wystawienie raportu z badania. Raport z przeprowadzonych badań sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru zostanie przedłożony wraz z dokumentacją odbiorową. Koszt przeprowadzonych badań ponosi Wykonawca robót drogowych. - Przebudowa drogi gminnej realizowana na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 10.10.2016r. przyjętego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Sprostowanie do przedmiaru robót i opisu technicznego specyfikacji: 1) W przedmiarze poz. 16 i 17 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 – podana jest grubość 10 cm, winno być 15 cm; 2) Remont warstwy bitumicznej poz. przedmiaru 24-26 (obręb skrzyżowania) – położenie nowej warstwy ścieralnej o pow. 120 m2. Przedmiar należy traktować jako uzupełniający. Nadrzędnym dokumentem jest projekt techniczny i zgodnie z nim należy wykonać wycenę robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach