Przetargi.pl
Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach

Miasto i Gmina Prabuty ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, Kwidzyńska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Prabuty
  Kwidzyńska 2
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  REGON: 170747780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prabuty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Kiepury w Prabutach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEBUDOWA ULIC ZIELNEJ I WARMIŃSKIEJ W PRABUTACH, obejmująca w szczególności:1) W zakresie przebudowy ulicy Zielnej: a) branża drogowa – wymiana nawierzchni ulicy z kamienia naturalnego (bruk) na nawierzchnię z masy bitumicznej, wymiana nawierzchni chodników, zjazdów i parkingu na nawierzchnię z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomegob) branża wod.–kan. – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych 2) W zakresie przebudowy ulicy Warmińskiej: wymiana nawierzchni gruntowej drogi na nawierzchnię z masy bitumicznej i z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni chodników i zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM II OPZ SWZ.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera TOM III PPU SWZ.1. PRZEBUDOWA ULIC KOLEJOWEJ I KIEPURY W PRABUTACH, obejmujące w szczególności:1) W zakresie przebudowy ulicy Kolejowej: wymiana nawierzchni gruntowej drogi na nawierzchnię z kostki betonowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego2) W zakresie przebudowy ulicy Kiepury: wymiana nawierzchni gruntowej drogi na nawierzchnię z kostki betonowej, wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana nawierzchni chodników i zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM II OPZ SWZ.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera TOM III PPU SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:1) ZADANIE 1: PRZEBUDOWA ULIC ZIELNEJ I WARMIŃSKIEJ W PRABUTACH25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)2) ZADANIE 2: PRZEBUDOWA ULIC KOLEJOWEJ I KIEPURY W PRABUTACH15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego, na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Prabutach Nr 75831900030000170420000070 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - IZP.271.9.2024.KK/ZADANIE 1 i/lub 2), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-06-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach