Przetargi.pl
Wymiana urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością w budynku Medycyny Sądowej przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3491223
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  Marii Skłodowskiej-Curie 3a
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3491223
  REGON: 000288627
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością w budynku Medycyny Sądowej przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności budynku Medycyny Sądowej dla osób z niepełnosprawnością poprzez wymianę urządzenia do przemieszczania osób.2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) opracowanie Projektu wymiany platformy wraz z pracami towarzyszącymi, 2) demontaż istniejącej platformy wraz z wyposażaniem (wraz z wywozem i utylizacją złomu, gruzu itp.),3) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego urządzenia dźwigowego, 4) wymianę urządzenia dźwigowego,5) przeprowadzanie prób, sprawdzeń pomiarów wymaganych przepisami,6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i atestami oraz odbiorem połączonym z uzyskaniem rejestracji nowej platformy i decyzji zezwalającej na eksploatację w Urzędzie Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien przewidzieć w składanej ofercie koszty związane z odbiorem dźwigu, jego rejestracją i dopuszczeniem do użytkowania przez UDT, dokumentacją rejestracyjną, książką rewizji, 7) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia dźwigowego stanowiącego przedmiot zamówienia,8) konserwację dostarczonej platformy przez okres trwania gwarancji zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego,9) serwis i konserwacja urządzenia w okresie trwania gwarancji.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera Dokumentacja (załącznik nr 3 do SWZ), na którą składają się następujące dokumenty:1) Program funkcjonalno-użytkowy,2) Dokumentacja rejestracyjna,3) Wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej,4) Przedmiaroraz Projekt Umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach