Przetargi.pl
Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6838100 , fax. 014 6838161
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6838100, fax. 014 6838161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 5 000 000,00 zł na okres do 31 grudnia 2011 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: 1)Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy. 2)Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do dnia 31 grudnia 2011r. 3)Każda spłata całości lub części kredytu w trakcie trwania okresu kredytowego (tj. w okresie obowiązywania umowy kredytowej), spowoduje, że automatycznie odnowi się on o spłaconą kwotę, umożliwiając wielokrotne wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy kredytowej. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Dla wyznaczania wysokości odsetek przyjąć należy rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym. 4)Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. 5)Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku kredytowym otwartym u Wykonawcy. 6)Prowizje i opłaty, Bank nie będzie naliczał żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 7)Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 1M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy), WIBOR 1M będzie brany z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc spłaty odsetek (dla potrzeb oferty należy przyjąć WIBOR 1M z 30 listopada 2010 r.) tj 3,61 % p.a. 8)Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 9)W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcześniejszej spłaty za faktyczny okres wykorzystania. 10)Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnata Skarbnika będzie na deklaracji wekslowej i na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni. 11)Gmina wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach