Przetargi.pl
Dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6771500, 6771513 , fax. 016 6784971
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Słowackiego 85 85
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6771500, 6771513, fax. 016 6784971
  REGON: 65009059200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.114szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy zestawów odczynnikowych i materiałów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora immunochemicznego. Zestawienie asortymentowo-ilościowe dla poszczególnych pakietów przedstawia załącznik nr 3 do Specyfikacji, będący jednocześnie Formularzem cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.114szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach