Przetargi.pl
udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5725817 , fax. 082 5724170
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Al. J. Piłsudskiego 64 64
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 082 5725817, fax. 082 5724170
  REGON: 11019766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2000000,00 zł na realizację zadań: a) spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, b) pokrycie środków własnych dotyczących wniosku pt. Podniesienie standardów usług medycznych w Przychodni w SP ZOZ we Włodawie poprzez modernizację i doposażenie poradni specjalistycznych c) pokrycie udziału własnego dotyczącego wniosku PEFRON pt. Likwidacja barier architektonicznych na oddziale wewnętrznym i Wyrównanie różnic między regionami II - wyposażenie oddziału rehabilitacyjnego i działu rehabilitacji SP ZOZ we Włodawie w sprzęt rehabilitacyjny. 2. Okres kredytowania 60 miesięcy. 3. Okres karencji w spłacie kapitału - 12 miesięcy 4. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stawce WIBOR 1M. 5. Koszty kredytu należy wyliczyć zgodnie ze stawką WIBOR z dnia 01.03.2010r. 6. Zamawiający posiada poręczenie Rady Powiatu 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.wlodawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach