Przetargi.pl
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 33
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3447509 , fax. 083 3432198
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Prosta 33 33
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3447509, fax. 083 3432198
  REGON: 00032090500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny, jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część:1 1.Kiełbasa zwyczajna - zgodnie z normą PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1500kg 2.Kiełbasa krakowska -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 400kg 3.Kiełbasa śniadaniowa -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1300kg 4.Kiełbasa mortadela -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1100kg 5.Parówka śląska -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. CPV 15131130-5 - 1000kg 6.Kiełbasa parówkowa -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1100kg 7.Kiełbasa tyrolska -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1400kg 8.Lunchen prasowany -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1400kg 9.Kiełbasa domowa -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1150kg 10. Kiełbasa wiejska -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 500kg 11.Pieczeń wiedeńska -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131120-2 - 1300kg 12.Mielonka śniadaniowa -zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131130-5 - 1600kg 13.Boczek wędzony b/k łuskany - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131400-9- 400kg 14.Salceson włoski - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131400-9 - 1500kg 15.Kaszanka pieczona- zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131134-3 - 1500kg 16.Mortadela drobiowa - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131335-0 - 1600kg 17.Parówki drobiowe - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131335-0 - 1400kg 18.Polędwica drobiowa - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131335-0 - 250kg 19.Pasztetowa wieprzowa - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131400-9 - 1 250kg 20. Pasztet domowy - zgodnie z PN- 96/A-82007 gat. I CPV 15131120-2 - 1 200kg 21.Wołowina kl. II b/k - zgodnie z PN-88/A-82003 gat. I CPV 15131600-1 - 1 400kg 22.Łopatka wieprzowa b/k - zgodnie z PN-86/A-82002 gat. I CPV 15131100-6 - 1 500kg 23.Żeberka wieprzowe paski- zgodnie z PN-86/A-82002 gat. I CPV 15131400-6 - 800kg 24.Wieprzowina kl. II b/k (mięso gulaszowe)- zgodnie z PN-86/A-82002 gat. I CPV 15131400-9 - 3 000 kg 25. Wątroba wieprzowa gat.I zgodnie z PN -86/A-82002 gat.I CPV 15131400-9 - 700 kg 26.Schab wieprzowy b/k- zgodnie z PN-86/A-82002 gat. I CPV 15131400-9 - 60kg 27.Antrykot- zgodnie z PN-88/A-82002 gat. I CPV CPV 15131600-1 - 500kg 28.Wątroba wołowa- zgodnie z PN-88/A-82002 gat. I CPV 15131600-1 - 800kg 29.Płuca wołowe- zgodnie z PN-88/A-82002 gat. I CPV 15131600-1 - 800kg Część 2: 1. Kurczak mrożony KL. A, będący całą tuszą drobiu po wypatroszeniu i bez wewnętrzności, głęboko zmrożona do temperatury nie wyższej niż - 18?C. Gat. I CPV 15112000-6 - 2 500kg 2. Żołądek mięśniowy z kurczaka bez rogowatego nabłonka i z usuniętą zawartością treści żołądka, głęboko zmrożony do temperatury nie wyższej niż -18?C, Gat. I CPV 15112000-6 - 700 kg, Część 3: 1. Pasztet drobiowy (puszka) od 290g do 330g gat. I CPV 15131000-5 - 1 900kg 2. Konserwa wieprzowa (puszka) od 290g do 330g gat. I CPV 15131000-5 - 1 900kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151311305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach