Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej Nr 109353 L od km 0+000,00 do km 0+110,95 w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Gmina Tereszpol ogłasza przetarg

 • Adres: 23-407 Tereszpol, Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6876005 , fax. 084 6876005
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tereszpol
  Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234 234
  23-407 Tereszpol, woj. lubelskie
  tel. 084 6876005, fax. 084 6876005
  REGON: 95036917800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej Nr 109353 L od km 0+000,00 do km 0+110,95 w miejscowości Tereszpol-Zygmunty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót . Zamawiający informuje , że dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz SIWZ udostępnione są dla zainteresowanego w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego : www.tereszpol.netbip.pl 11.Zakres przedmiotu zamówienia: 1/skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 - 792 m2 2/ nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych , asfaltowe , warstwa wiążąca grubości 4 cm - 777,4 m2 3/skropienie warstwy wiążącej emulsja asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 - 777,4 m2 4/nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych , asfaltowe warstwa ścieralna o grubości 3 cm - 762,8 m2 ZJAZDY: 5/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 - 75,6 m2 6/ nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych , asfaltowe warstwa ścieralna o grubości 3 cm - 75,6 m2 7/regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe studnie kanalizacyjne - szt 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 523431206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną