Przetargi.pl
Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł.

Gmina Ryjewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82420 Ryjewo, ul. Lipowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 774 234 , fax. 552 774 321
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryjewo
  ul. Lipowa 1
  82420 Ryjewo, woj. pomorskie
  tel. 552 774 234, fax. 552 774 321
  REGON: 17074779600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 1.260.431,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ryjewo kredytu długoterminowego w kwocie 1.260.431,00 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł. i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ryjewo na 2017 rok w kwocie 4.093.277,00 zł. 3.2 Udzielenie kredytu w PLN. 3.3 Okres kredytowania – 96 miesięcy (termin wymagany). 3.4 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 3.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 3.6 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 31.12.2017r. 3.7 Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu 3.8 Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku. 3.9 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,73%. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału. Spłata kredytu 3.10 Spłata kredytu będzie się odbywać według harmonogramu spłaty, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia w zakresie posiadania uprawnień Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3 W celu właściwej realizacji postępowania Zamawiający wymaga również złożenia wraz z ofertą: 1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. 3) Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy. 4) Pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze lub oferta nie jest podpisywana przez wszystkich członków spółki cywilnej. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: 1) Formularz kalkulacji ceny oferty – Załącznik nr 5 do SIWZ 2) Harmonogram spłaty kredytu – Załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach