Przetargi.pl
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury

Urząd Miejski w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 342 291 , fax. 598 343 272
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Człuchowie
  ul. Wojska Polskiego 1
  77300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598 342 291, fax. 598 343 272
  REGON: 52540629300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czluchow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi m.in.: CZĘŚĆ I: W zakresie gospodarki drzewostanem na terenie miasta Człuchów. Poprzez pojęcie gospodarki drzewostanem należy rozumieć: 1) wykonywanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu miejskiego oraz strzyżenie jednorocznych odrostów na egzemplarzach prowadzonych w formie strzyżonej wraz z uprzątnięciem terenu prac i zagospodarowaniem odpadów; 2) wycinka drzew, na które Zamawiający posiada stosowne zezwolenie z terenu miasta lub Lasku Luizy, wyrobienie drewna opałowego (grubizny i gałęziówki) wraz z transportem wyrobionego drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta; 3) wykonanie wycinki niezbędnych drzew i krzewów w celu umożliwienia budowy pomostów, a także wycinka krzewów w celu przygotowania dojść do pomostów oraz przycinka koron drzew w obrębie pomostów nad brzegiem jeziora Łazienkowskiego; 4) usuwanie wywrotów i złomów z terenu miasta oraz parku; 5) usunięcie zalegających w wodzie drzew, w miejscach budowy pomostów nad brzegiem jeziora Łazienkowskiego. CZĘŚĆ II: W zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni oraz utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów. Poprzez pojęcie kompleksowej pielęgnacji zieleni i utrzymania elementów małej architektury należy rozumieć: 1) wiosenne i jesienne wygrabienie terenów zielonych do całkowitego usunięcia liści, pozostałości po zimie oraz napowietrzenia trawników; 2) cykliczne koszenie terenów zieleni urządzonej tj. trawników, skwerów, polan, skarp, rowów, pasów drogowych - zależnie od tempa wzrostu trawy, w ciągu całego okresu wegetacji, wraz z zagospodarowaniem skoszonej trawy; 3) nasadzenia kwiatów sezonowych w gazonach lub rabatach gruntowych wraz z zabezpieczeniem materiału nasadzeniowego oraz pielęgnacją nasadzeń w ciągu całego okresu wegetacji, usunięciem roślin i przekopaniem gleby przed okresem zimowym; 4) podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, spulchnianie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz usunięcie nasadzeń i przygotowanie gruntu na okres zimy wraz z zabezpieczeniem niezbędnych materiałów i środków jak: woda, sadzonki kwiatów na dwa obsadzenia, nawozy, torf, ziemia urodzajna, kora do ściółkowania, obrzeża trawnikowe (drewniane, z tworzywa sztucznego) przy rabatach gruntowych na skarpie i inne; 5) podlewanie, spulchnianie gleby, odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnienie ściółki, cięcia korekcyjne krzewów, drzewek, bylin, pnączy zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej lub w gazonach; 6) wycinka podrostu, zakrzaczeń, młodocianych egzemplarzy drzew (do obwodu 20 cm) wraz z zagospodarowaniem wyciętego materiału i uprzątnięciem terenu prac; 7) wykaszanie jednorocznych siewek drzew, traw, chwastów na terenie Lasku Luizy; 8) formowanie żywopłotów; 9) koszenie wolnych od zainwestowania terenów niebędących zielenią urządzoną; 10) zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni urządzonej na terenie miasta oraz Lasku Luizy z wyłowieniem odpadów z bagna wzdłuż kładki; 11) mycie, malowanie, naprawa ławek zlokalizowanych na terenie miasta oraz w Lasku Luizy; 12) demontaż starych i zastąpienie nowymi koszami ulicznymi; 13) zakup i montaż nowych ławek z oparciem w ilości 10 sztuk; 14) wykonanie i ustawienie we wskazanych miejscach trzepaków i konstrukcji na linki do suszenia bielizny; 15) białkowanie ścian piaskownic i wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminy; 16) czyszczenie pomników, obelisków w miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie miasta; 17) zagospodarowanie nowego terenu zieleni tj. obszar pomiędzy Wojska Polskiego nr budynku 69 a ul. Wołodyjowskiego na pow. 0,046 ha; 18) gracowanie alejek w Lasku Luizy w obrębie Rodzinnej Polany; 19) zakup ławek z oparciem. 2. Szczegółowy wykaz terenów do utrzymania zieleni został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach