Przetargi.pl
wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93, , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, , fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgm.slupsk.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie: 1) miejscowe łatanie papą termozgrzewalną pokrycia dachowego, 2) wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, pas podrynnowy, obróbki kominiarskie, wiatrownice); 3) przemurowywanie kominów, 4) awaryjna wymiana rynien i rur spustowych, 5) wymiana uszkodzonych dachówek, gąsiorów, 6) wymiana uszkodzonego pokrycia z blachy płaskiej, 7) awaryjna wymiana desek okopowych części krokwi, murłat, łat i kontrłat, 8) awaryjna naprawa pokrycia z dachówki. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie ustne lub pisemne otrzymane od technika lub administratora PGM Sp. z o.o., z tym że: - natychmiastowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia następuje w ciągu 6 godzin od otrzymania powiadomienia o zaistnieniu pilnej konieczności usunięcia awarii, - awarie niewymagające natychmiastowego zabezpieczenia należy usunąć w ciągu następnego dnia roboczego. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 1 rok. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zł 00/100). 2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk , mBANK nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach