Przetargi.pl
"Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun”

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89600 Chojnice, ul. Stary Rynek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 971 800 , fax. 523 972 194
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1
  89600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 971 800, fax. 523 972 194
  REGON: 52345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun” Kolejność realizacji robót: - roboty rozbiórkowe - roboty fundamentowe wraz z wykonaniem mikropali (betonowanie) - roboty konstrukcyjne: montaż konstrukcji stalowej, membrany dachowej - roboty wykończeniowe - roboty odtworzeniowe Obiekt będzie przedłużeniem istniejącego zadaszenia trybuny południowej w stronę zachodnią – kształtem i wymiarami dopasowany do części istniejącej. Zaprojektowano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część będzie razem z częścią istniejącą stanowić konstrukcyjnie jeden obiekt (oparcie na wspólnym słupie bez dylatacji). Zadaszenie należy wykonać nad sektorami: - sektor A1: 139 miejsc siedzących - sektor A1: 162 miejsca siedzące - sektor A1: 162 miejsca siedzące Pokrycie stanowić będzie tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC. W ramach inwestycji istniejące oświetlenie trybun oraz nagłośnienie zostanie zdemontowane i ponownie zamontowane do konstrukcji stalowej. Wody opadowe z zadaszenia odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej będącej w eksploatacji Inwestora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Urząd Miejski w Chojnicach Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040 5.Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty 6.Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach