Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4. Dostarczony sprzęt musi być : a) fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń oraz nieobciążony prawami osób trzecich; b) dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu (w razie konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej sprzęt nie będzie musiał być przekazany w opakowaniach, w których został dostarczony do Zamawiającego); c) wyposażony w dokumentację użytkownika w języku polskim; d) oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności CE. 5. Licencje na dostarczone oprogramowanie Wykonawca wystawi na Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza udzielenie licencji bezpośrednio przez producenta. 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników dostarczonych urządzeń za pośrednictwem serwisu internetowego. 7. Do wszystkich urządzeń zgodnie z wymaganiami należy dołączyć wszelkie przewody/kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 8. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta lub autoryzowanego partnera producenta sprzętu/generalnego dystrybutora w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. Podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat potwierdzający, że usługi serwisowe są wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. 9. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wysłania niesprawnego sprzętu do producenta lub naprawy w siedzibie autoryzowanego serwisu koszty transportu ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. 11. Dostawa sprzętu komputerowego będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy asortymentu: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 12. Zapłata za dostarczony sprzęt realizowana będzie w oparciu o zamówienia częściowe, na podstawie faktur wystawianych za rzeczywiście dostarczony asortyment. 13. Sprzęt komputerowy wymieniony w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik 5 do SIWZ) musi spełniać parametry techniczne określone w Załączniku nr 6 do SIWZ. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP. 16. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 17. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach