Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83300 Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 681 18 17 , fax. 58 681 33 25
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
  ul. Wzgórze Wolności 1
  83300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 681 18 17, fax. 58 681 33 25
  REGON: 19039215900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2.kartuzy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa utworzona przez JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j. 2. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Nazwy własne podane w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j. (np. „Koncentrat pomidorowy Włocławek”, „Serek śmietankowy Almette” i inne) zostały podane przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem. 3. Zaoferowane produkty muszą spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.1154). 4. Zamówienie zostało podzielone na 10 części obejmujące następujące grupy produktów: Części zamówienia Nazwa grupy produktów Kod CPV Nr załącznika w ofercie I Artykuły ogólnospożywcze 15800000-6 Załącznik 1a II Jaja spożywcze 03142500-3 Załącznik 1b III Mięso i wędliny 15100000-9 Załącznik 1c IV Drób i wyroby drobiarskie 15131500-0 Załącznik 1d V Przetwory mleczarskie 15500000-3 Załącznik 1e VI Pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie 15810000-9 Załącznik 1f VII Mrożonki 15331170-9 15220000-6 Załącznik 1g VIII Ryby i przetwory rybne 15200000-0 Załącznik 1h IX Ziemniaki 03212100-1 Załącznik 1i X Warzywa i owoce 15300000-1 Załącznik 1j 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z części. 6. Wymogi dodatkowe: - dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu Zamawiającego, tj.: nabiał, jaja, warzywa i owoce, ziemniaki: do przypisanych magazynów, znajdujących się w piwnicy; - przy każdej dostawie Wykonawca wystawia dokument WZ (wydanie zewnętrzne z magazynu Zamawiającego); - fakturę / rachunek (na podstawie dokumentów WZ) Wykonawca wystawia tylko 2 razy w miesiącu: pierwszą w połowie miesiąca, a drugą na koniec miesiąca; - faktura / rachunek wystawiane są na następujące dane: Nabywca: Gmina Kartuzy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-311 Kartuzy NIP: 589-001-05-89 Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika ul. Wzgórze Wolności 1, 83-300 Kartuzy - forma płatności – przelew z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego zewnętrznego dowodu księgowego (np. faktura lub rachunek) - Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 7. Ilości podane w załącznikach 1a – 1j są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 30%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, uruchamiane w formie pisemnego zapotrzebowania przesyłanego pocztą elektroniczną bądź zgłoszone telefonicznie najpóźniej w piątek poprzedzający kolejny tydzień pracy stołówki. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie od poniedziałku następnego tygodnia i tak przez kolejne dni, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w ciągu max. 24 godzin. Ze względu na małą powierzchnię magazynową Zamawiający wymaga następującej częstotliwości dostaw: - część nr 1 (załącznik 1a) min. 3 razy w tygodniu - część nr 2 (załącznik 1b) 1 raz w tygodniu - część nr 3 (załącznik 1c) 2- 3 razy w tygodniu - część nr 4 (załącznik 1d) 2- 3 razy w tygodniu - część nr 5 (załącznik 1e) min. 3 razy w tygodniu - część nr 6 (załącznik 1f) min. 4 razy w tygodniu - część nr 7 (załącznik 1g) min. 2 razy w tygodniu - część nr 8 (załącznik 1h) 1 raz w tygodniu - część nr 9 (załącznik 1i) 1 raz na 3 tygodnie - część nr 10 (załącznik 1j) min 4 razy w tygodniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów Nadzorowanych podlegających Urzędowej Kontroli Żywności Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - dotyczy tylko podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz podmiotów prowadzących produkcję pierwotną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach